Centec

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

I. Potwierdzenie zamówienia

1. Oferty nie są wiążące chyba że termin związania ofertą jest wyraźnie określony. W przypadku natychmiastowej dostawy faktura spełnia również rolę potwierdzenia zamówienia.
2. Złożone zamówienia nabierają mocy prawnej dopiero po przesłaniu pisemnego potwierdzenia zamówienia. Poniższe warunki stanowią integralną część umowy sprzedaży.  
3. Odstępstwa, inne warunki handlowe lub dodatkowe ustalenia nabierają mocy prawnej, jeżeli zostaną pisemnie potwierdzone przez dostawcę.  

II. Dokumentacja

1. Informacje zawarte w katalogach i broszurach jak również dokumentacja wchodząca w zakres oferty i stosownego zamówienia, tj. ilustracje, rysunki, masy i wymiary, dane dotyczące zużycia i wydajności nie są wiążące, chyba że zostało to wyraźnie określone przez dostawcę w formie pisemnej.  
2. W indywidualnych przypadkach dostawca ma prawo do wprowadzania modyfikacji projektowych, a w przypadku niedoboru surowców, użycia zamiennych materiałów.  
3. Dostawca zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie względem ofert, rysunków i innej dokumentacji, która nie może być wykorzystywana do innych celów, kopiowana lub w inny sposób udostępniana osobom trzecim. Zastrzeżenie to dotyczy również prawa do powielania poszczególnych części.  
4. Rysunki i inne dokumenty odnoszące się do ofert muszą zostać zwrócone niezwłocznie na wniosek dostawcy. Jeżeli zamówienie nie zostanie złożone wówczas dokumentacja powinna zostać zwrócona bez konieczności wystawiania takiego wniosku.  

III. Ceny, Pakowanie, Ubezpieczenie

1. Towary zostaną dostarczone i zafakturowane po cenach obowiązujących w dniu dostawy. Są one ustalane na podstawie kosztów robocizny i materiałów mających zastosowanie w danym czasie. W przypadku zmiany kosztów pomiędzy wystawieniem oferty a złożeniem zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do dokonania korekty cenowej.  
2. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, ceny obliczane są z wyłączeniem dostawy z zakładu produkcyjnego lub siedziby producenta, nie obejmują również kosztu pakowania, instalacji i uruchomienia. Opłata za pakowanie liczona jest po kosztach i nie podlega zwrotowi.  
3. O ile nie zostało to inaczej wyraźnie określone przez kupującego, ubezpieczamy zamówiony towar przed następstwami ryzyka transportowego, w tym ryzyka uszkodzenia, na koszt kupującego.  

IV. Warunki płatności

1. Na terenie Niemiec: 10 dni z rabatem 2% lub 30 dni od daty wystawienia faktury. Dla zamówień powyżej kwoty 25 000 Euro obowiązują poniższe warunki, o ile inne nie zostały uzgodnione: 40% przy potwierdzeniu zamówienia, 50% przy zgłoszeniu gotowości do wysyłki, 10% w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury.  
2. Poza granicami Niemiec: zgodnie z postanowieniami potwierdzenia zamówienia lub zgodnie z ustaleniami. Jeżeli towary są fakturowane w walucie innej niż Euro, mamy prawo zażądania wykonania płatności w taki sposób, aby została osiągnięta równowartość Euro zgodnie z kursem wymiany walut z dnia potwierdzenia zamówienia.  
3. Płatność musi być dostarczona w terminie do jednego z naszych oddziałów płatniczych bez potrąceń, w szczególności wolna od opłat pocztowych i innych. Data wystawienia faktury lub data powiadomienia o gotowości do wysyłki jest autorytatywna dla określenia terminu płatności. Dla wszystkich typów płatności za dzień świadczenia uważa się dzień, w którym możliwe jest rozdysponowanie tej kwoty.  
4. Płatność należy przesyłać wyłącznie do nas. Zatrzymania i kompensaty są wykluczone.  
5. Jeśli termin płatności zostanie przekroczony, mamy prawo, bez uprzedniego powiadomienia, do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 5% powyżej stopy dyskontowej banku, rezerwując sobie prawo do odwołania się do innych środków prawnych. Jesteśmy dodatkowo upoważnieni do przerwania prac i odpowiedniego wydłużenia okresu dostawy.  
6. Jeżeli po podpisaniu umowy okaże się, iż sytuacja finansowa kupującego jest niepewna, dostawca może zażądać dodatkowego zabezpieczenia przed dalszą realizacją umowy. Jeżeli sytuacja się nie zmieni dostawca ma prawo do całkowitego lub częściowego zerwania umowy bądź też do dochodzenia odszkodowania za niewywiązanie się z umowy przez kupującego.  
7. W przypadku transakcji kredytowych, jeżeli jedna z rat nie zostanie zapłacona w określonym czasie po dostawie ostatniej instalacji, wówczas cała pozostała kwota zamówienia staje się wymagalna wraz z konsekwencjami prawnymi przytoczonymi w paragrafie IV, punkt 5 niniejszych warunków.  
8. W przypadku opóźnienia dostawy, instalacji lub uruchomienia z przyczyn, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności, płatności muszą nadal być realizowane w terminach określonych w pierwotnych ustaleniach.

V. Zastrzeżenie prawa własności

1. Dostarczony towar pozostaje własnością dostawcy do czasu całkowitej spłaty wszystkich roszczeń dostawcy względem kupującego, które powstały w wyniku współpracy gospodarczej, włączając w to dodatkowe roszczenia. Jeśli zachowanie własności w kraju nabywcy podlega specjalnym wymogom prawnym lub innym warunkom, kupujący jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymagań lub warunków.  
2. Roszczenia wobec stron trzecich powstałe po stronie kupującego jako wynik ewentualnej odsprzedaży lub przyznania praw użytkowania w odniesieniu do dostarczonych towarów, podczas gdy są one wciąż objęte zastrzeżeniem prawa własności, powinny zostać być przekazany dostawcy bez konieczności wydawania szczegółowego oświadczenia o cesji.  
3. Kiedy dostarczony towar jest wciąż objęty zastrzeżeniem prawa własności, wówczas kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia dostarczonego elementu przed uszkodzeniem przez ogień lub wodę i przed uszkodzeniem. Dostawca ma prawo do ubezpieczenia dostarczanego elementu na koszt kupującego.  
4. Kiedy dostarczony element jest wciąż przedmiotem zastrzeżenia własności, kupujący nie ma prawa oddawać dostarczonego przedmiotu w zastaw lub przypisać go tytułem zabezpieczenia. Dostawca musi być niezwłocznie powiadomiony przez kupującego w przypadku zajęcia, konfiskaty lub innej formy rozdysponowania przez osoby trzecie.  

VI. Terminy dostaw

1. Wszelkie informacje dotyczące terminów dostaw ustala się na podstawie odpowiednich okoliczności - np. mocy produkcyjnych, sytuacji w zakresie zatrudnienia, harmonogramu dostaw od poddostawców. W przypadku zmiany tych okoliczności dostawca zastrzega sobie prawo do odpowiedniej zmiany terminów dostaw. Termin dostawy liczony jest od dnia, w którym wszelkie handlowe i techniczne warunki realizacji zamówienia zostały wyjaśnione, wszelkie wymagane zatwierdzenia zostały udzielone, a dostawca jest w posiadaniu ustalonej zaliczki. Dopuszczalne są dostawy częściowe. Niestety, nie możemy uznawać żadnych zaniedbań, uszkodzeń lub innych roszczeń ani jakiegokolwiek prawa do zrezygnowania z opóźnionej dostawy. wymagane przez kupującego Modyfikacje w zamówieniu mogą spowodować wydłużenie terminu dostawy.  
2. Jeśli wysyłka towaru wchodzącego w zakres dostawy ma zostać opóźniona na prośbę kupującego, albo jeżeli we właściwym czasie nie zostanie wydane polecenie wysyłki dostawy, dostawca ma prawo, o ile będzie w stanie zaoferować przechowanie towaru, do obciążania kupującego kosztami składowania w wysokości 0,5% fakturowanej kwoty za każdy miesiąc, ze skutkiem od dnia, w którym towar jest gotowy do wysyłki. Dostawca jest również uprawniony, po określeniu i upłynięciu stosownego okresu oczekiwania, do rozporządzenia w inny sposób towarem, który miał być dostarczony do kupującego a także zaopatrzenia kupującego po odpowiednio wydłużonym terminie.  
3. Jeżeli dostawa jest opóźniona w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, np. siła wyższa, strajki, lokaut, przerwy w pracy, niespełnienie norm produkcji dla istotnych elementów, sabotaż, opóźnienia w realizacji podstawowych surowców i komponentów itp., spotykających dostawcę lub jego poddostawców, wówczas konieczne będzie odpowiednie wydłużenie terminu dostawy. Wszelkie prawa do odstąpienia lub jakiekolwiek dalsze roszczenia ze strony kupującego z przyczyn opóźnionej dostawy są wykluczone.  
4. Jeżeli dostawa jest opóźniona z przyczyn, za które dostawca ponosi odpowiedzialność oraz gdy stosowny okres karencji nie jest również przestrzegany z przyczyn , za które odpowiedzialność ponosi dostawca, wówczas kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy. Wszelkie dalsze roszczenia są wykluczone. Przestrzeganie terminu dostawy wymaga spełnienia zobowiązań umownych kupującego.  

VII. Przeniesienie ryzyka

1. Ryzyko przechodzi na kupującego najpóźniej po wysłaniu dostarczanego przedmiotu. Dotyczy to również dostaw częściowych lub przypadków, gdy dostawca zobowiązał się do zapłaty za dostawę i montaż.  
2. Jeżeli wysyłka jest opóźniona z przyczyn, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na kupującego wraz z zawiadomieniem o gotowości do wysyłki.  
 
VIII. Instalacja

Jeżeli wymagane jest przeprowadzenie instalacji i uruchomienia, wówczas mają zastosowanie warunki instalacji określone przez dostawcę.

  IX. Gwarancja

Za wszelkie wady w dostawie, w tym również brak gwarantowanych właściwości, jak również niezależnych obietnic gwarancyjnych, dostawca bierze na siebie odpowiedzialność jak poniżej z wyłączeniem jakichkolwiek dalszych roszczeń:  
1. Wszystkie części, które w ciągu 12 miesięcy (dla urządzeń pracujących w trybie ciągłym w ciągu trzech miesięcy) licząc od dnia wykonania nie nadają się do dalszej eksploatacji w wyniku okoliczności, jakie wystąpiły przed przekazaniem ryzyka na kupującego, za które dostawca ponosi odpowiedzialność np. z uwagi na wadliwy projekt, wadliwy materiał lub złe wykonawstwo - będą naprawione lub wymienione, według uznania dostawcy, bezpłatnie. Dostawca powinien być niezwłocznie powiadamiany na piśmie o wystąpieniu takich usterek. Wymienione części stają się własnością dostawcy.  
2. Jeżeli dostawa, instalacja lub uruchomienie opóźnia się z przyczyn niezależnych od dostawcy, wówczas odpowiedzialność dostawcy zanika najpóźniej po 12 miesiącach od przekazania ryzyka.
3. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia, wadliwego lub niedbałego użytkowania, nieprawidłowej instalacji i/lub uruchomienia, wykonanych przez kupującego lub osoby trzecie, instalacji urządzeń niezgodnie z zaleceniami, stosowania niewłaściwych mediów roboczych, niewystarczających prac konstrukcyjnych wykonanych przez kupującego, wpływ pogody i innych naturalnych czynników, za które nie może ponosić odpowiedzialności. W przypadku produkcji wg rysunków dostarczonych przez kupującego, dostawca jest odpowiedzialny jedynie za wykonanie zgodnie z dostarczonymi rysunku. Części, które ze względu na swoje właściwości materiałowe lub ich szczególne zastosowanie podlegają szybkiemu zużyciu, np. szczeliwo, uszczelki, części plastikowe, napełniacze mediów operacyjnych itp., są wyłączone z odpowiedzialności za wady, podobnie jak wszelkie typy uszkodzeń będących następstwem łuk elektrycznego, promieniowania elektronowego, pęknięcia szkła itp.  
4. W przypadku elementów nie pochodzących z własnej produkcji, odpowiedzialność dostawcy ogranicza się do przeniesienia roszczeń na stosownego dostawcę.
5. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia dostawcy niezbędnego czasu i możliwości do wykonania jakichkolwiek napraw i dostaw części zamiennych, które dostawca uważa za konieczne; niespełnienie tego wymogu będzie skutkowało zwolnieniem dostawcy z odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. Ingerencje, modyfikacje lub naprawy przeprowadzane przez kupującego lub osoby trzecie przez niego wynajęte bez zgody dostawcy będzie skutkowało zwolnieniem dostawcy z odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. Dostarczony element musi zostać natychmiast wyłączony z działania, jeżeli jego dalsza praca lub kolejne użycie może spowodować jego uszkodzenie.  
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, dostawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów naprawy wadliwej części lub do wyprodukowania części zamiennej, według własnego uznania. W przypadku naprawy lub prac montażowych w miejscu instalacji, dostawca zobowiązuje się do poniesienia powstałych kosztów pracy. Kupujący ponosi koszty podróży i należnych diet zgodnie ze skalą stawek montażowych dostawcy. Kwestię kosztów transportu i ubezpieczenia części zamiennych reguluje przepis zawarty w paragrafie III niniejszych warunków. Części, które mają zostać wymienione muszą być dostarczone do dostawcy bezpłatnie.  
7. Kupujący ma prawo domagać się usunięcia usterki w czasie do trzech miesięcy od daty skutecznego zawiadomienia o jej zaistnieniu, przy czym prawo to wygasa najwcześniej z zakończeniem okresu gwarancyjnego.  
8. W przypadku napraw lub dostawy części zamiennych należy stosować odpowiednie postanowienia dotyczące terminów dostaw i gwarancji z zastrzeżeniem, że prawa wynikające z gwarancji mogą być dotrzymane jedynie do końca okresu gwarancyjnego dostarczonego oryginalnego elementu.  
9. Dodatkowe roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowania za uszkodzenia, które nie występują na dostarczonym przedmiocie, są wykluczone.  
10. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy kupujący nie wywiązuje się lub zwleka w wypełnianiu swoich zobowiązań.
X. Ogólna odpowiedzialność cywilna

Dostawca dopuszcza jedynie odpowiedzialność za obrażenia ciała, zniszczenia mienia lub szkody majątkowe, za które może być pociągnięty do odpowiedzialności, niezależnie od podstaw prawnych - do takiego stopnia, w którym wysuwane roszczenia są objęte ubezpieczeniem dostawcy. Odpowiedzialność za wynikłe szkody materialne, utratę zysków i inne szkody pośrednie jest wykluczona.

XI. Prawa własności przemysłowej
Jeżeli dostawca nie wyda specjalnego zgłoszenia, zgodnie z aktualną wiedzą o stanie techniki, dostarczony produkt nie jest objęty prawem własności przemysłowej osób trzecich. Niemniej jednak, jeżeli dostarczony produkt lub część dostarczonego produktu narusza prawo własności przemysłowej, dostawca zobowiązuje się podjąć, w rozsądnym terminie i według własnego uznania i na własny koszt, działania zmierzające do nabycia prawa dalszego użytkowania lub wymiany uszkodzonej części na wersję, która nie narusza praw własności przemysłowej, lub do modyfikacji dostarczonej pozycji bądź jej stosownej części w taki sposób, aby nie naruszała zastrzeżenia patentowego, lub do odstąpienia od umowy.
Dostawca nie ponosi żadnej dalej idącej odpowiedzialności patentowej np. w stosunku do technologii, zastosowań czy produktów. Jeśli prawa własności przemysłowej osób trzecich zostały naruszone poprzez dostarczone przez kupującego rysunki i informacje, wówczas kupujący zostaje uznany odpowiedzialnym za powstałe naruszenie praw.

XII. Wycofanie oferty lub zmniejszenie zakresu 1. Jeżeli całkowite lub częściowe wywiązanie się ze zobowiązań objętych umową jest niemożliwe, wówczas partnerzy biznesowi mają prawo do odstąpienia od umowy lub rezygnacji z części umowy. Jakiekolwiek dalej idące roszczenia z tego tytułu są wykluczone.
2. Jeżeli niezdolność do realizacji zamówienia zostanie stwierdzona przed jego zatwierdzeniem, lub będzie związana z przyczynami, za które kupujący może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, kupujący nadal jest zobowiązany w pełnym zakresie do przeciwdziałania tym przyczynom.  
3. W przypadku, gdy został ustalony dopuszczalny termin naprawy lub wymiany wadliwych części, którego przekroczenie bez przeprowadzenia wymaganych prac powstało z przyczyn, za które odpowiedzialnym może zostać uznany dostawca, kupujący ma prawo żądać odpowiedniego pomniejszenia ceny zakupu. Odstąpienie od umowy i występowanie o dalsze roszczenia w tego typu przypadkach są wykluczone.

XIII. Miejsce wypełnienia zobowiązania, właściwość miejscowa sądu, obowiązujące prawo

1. Miejscem świadczenia wszystkich usług objętych umową jest Maintal.  
2. Właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów dotyczących lub wynikających z umowy, a także działań wynikających z weksli i czeków jest Hanau. Dostawca jest uprawniony do występowania z powództwem we właściwym sądzie względem kupującego.  
3. Nawet jeżeli pojedyncze punkty umowy są nieważne, pozostałe klauzule pozostają wiążące.  
4. Niemieckie prawo ma zastosowanie do wszystkich umów.